Jogi Nyilatkozat és Általános Szerződési Feltételek

Lentiekben olvasható a www.postakocsietterem.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató és a webáruház Általános Szerződési Feltételei (ÁszF), valamint a Postakocsi Italiano egységet üzemeltető vállalkozások Adatkezelési Tájékoztatója és a Postakocsi Italiano egységtől történő megrendeléssel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (ÁszF).

www.postakocsietterem.hu webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató

1. Bevezetés

A Postakocsi Italiano Kft. (2030 Érd, Fő utca 31. , a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja a www.postakocsietterem.hu webáruház Megrendelőit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék a Postakocsi Italiano adatkezelési – feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.

A Postakocsi Italiano Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.postakocsietterem.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Postakocsi Italiano Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót a https://www.postakocsietterem.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen teszi közzé. Megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra is használják a www.postakocsietterem.hu webáruházat a módosítás időpontjában vagy azután. Azáltal, hogy Megrendelő igénybe veszi a www.postakocsietterem.hu webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a www.postakocsietterem.hu információszerzési és – használati gyakorlatát a www.postakocsietterem.hu webáruház adott időpontban hatályban lévő Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően.

Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, itt várjuk leveled.  A Postakocsi Italiano Kft. elkötelezett Megrendelői és Partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Postakocsi Italiano Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Postakocsi Italiano Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

2. A www.postakocsietterem.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a www.postakocsietterem.hu webáruházba regisztráló Megrendelő regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Postakocsi Italiano Kft. rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje, és a megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő – a Postakocsi Italiano egységet üzemeltető – vállalkozás munkatársa(i) és alvállalkozó(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése érdekében átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár). Postakocsi Italiano Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használja fel Megrendelői – a regisztrációval kifejezett, önkéntes hozzájárulásával adott – előzetes jóváhagyása alapján. A Megrendelők személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak a Postakocsi Italiano egységektől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás érdekében.

A Megrendelők adatait az „egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tároljuk. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.

Postakocsi Italiano Kft. a www.postakocsietterem.hu domain név alatti honlap üzemeltetőjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatást küld a Postakocsi Italiano egységek ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A megrendeléshez történő első regisztrálás alkalmával Postakocsi Italiano Kft. választható lehetőséget kínál Megrendelőinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az adatok megadásánál Megrendelőknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak Megrendelői kifejezett kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget biztosítunk, ezt a „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva lehet elvégezni.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Postakocsi Italiano Kft. a postakocsietterem.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Postakocsi Italiano Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Postakocsi Italiano Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
 • Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény

Webáruházi adatkezelések 

3.1. Megrendelői adatok

Az adatkezelés célja: a Postakocsi Italiano egységektől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adattovábbítás: 

a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő Postakocsi Italiano egységet működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár) .

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatfeldolgozás folyamata: elektronikus úton, a Hunet Kft. rendszerében történik.

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése

Az adatkezelés célja: a Postakocsi Italiano egységek által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

3.3. A www.postakocsietterem.hu szerver naplózása

www.postakocsietterem.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő rendeléseit, profiljának módosítását.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont,

Az adatkezelés időtartama: négy hét.

Adatfeldolgozók: Hunet Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 1145 Budapest, Varsó u. 31, online tárhely biztosítása, webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A www.postakocsietterem.hu portál kódja a Postakocsi Italiano Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A Postakocsi Italiano Kft. természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomonkövetésére használják.

www.postakocsietterem.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően.

4. Webáruház adatai:

www.postakocsietterem.hu webáruház üzemeltetője a Postakocsi Italiano Kft.
Székhely: 2030 Érd, Fő utca 31.
Telephely: 2462 Martonvásár, Fehérvári út 1.
Adószám: 26630212-2-13
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Telefon: 06 30 197 5879
e-mail: info@postakocsietterem.hu

5. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhető a Postakocsi Italiano Kft., valamint az adatfeldolgozók által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében Postakocsi Italiano Kft. a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül rendelkezésre bocsátja.

Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy zárolása, a Postakocsi Italiano Kft. elérhetőségeinek valamelyikén, vagy akár ezen a linken keresztül is. A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdeket nem sért.

Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatást nyújtunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c),
– továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

———————————————————————

VISSZA A FŐOLDALRA

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁszF) – a www.postakocsietterem.hu webáruházban feladott megrendeléssel létrejövő elektronikus szerződéskötés lépései

1. Regisztráció a www.postakocsietterem.hu webáruházba:

első lépésként szükséges a regisztráció, amely során Megrendelő köteles a valóságnak megfelelően megadni a kért adatait. Regisztrálás után a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérő regisztráció visszaigazolást kap Megrendelő, ami levélben szereplő linkre kattintva tudja megerősítenie a regisztrációját. Ez a Megrendelő részéről történő jóváhagyás előfeltétele annak, hogy a webáruházban rendelést tudjon leadni a regisztrált adatok szerint.

2. Belépés a már regisztrált felhasználóknak:

amennyiben már korábban regisztrálta magát a Megrendelő, akkor a „Rendelés” oldalon a felhasználó név, és jelszó kitöltésével történő azonosítás utáni belépéssel lehet a megrendelést végigvinni és elküldeni. A rendelési folyamatról segítséget nyújt az eligazodásban a „Rendelési útmutató”.

3. A megrendelni kívánt termék/termékek kiválasztása:

a webáruházban a „Étlap / Online rendelés” oldalon érhető el a termékválaszték. A megjelenített terméklistából kiválasztott termék/termékek elküldött és emailben visszaigazolt megrendelése képezi a Megrendelő, és a megrendelést teljesítő – Postakocsi Italiano egységet üzemeltető – vállalkozás közt létrejövő elektronikus szerződés tárgyát. A termékek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást. A megjelenített terméklistáról kiválasztott, a kosárba kerülő termékek neve mellett találhatók az árak. Az egyes ételek árai szállítási területenként eltérőek lehetnek, a konkrét árak mindig a megadott szállítási címre vonatkoznak. A termékekről a képek illusztráció céllal kerülnek bemutatásra, nem feltétlen az egyezőség a valós termékek képével.

4. Megrendelés, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése:

a belépést követően, a kosár tartalmát kell először összeállítani, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva felületen mód nyílik a számlázási és szállítási cím adatainak megadására.

A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, vagy bankkártyával lehet fizetni. A választott fizetési módot a „Pénztár” oldalon kell megjelölni.

Utolsó lépésként a ‘Megrendelés elküldése’ gombra kattintva történik a megrendelés elküldése.

5. Megrendelés visszaigazolása:

Postakocsi Italiano Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 15 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Postakocsi Italiano Kft., és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 15 percen belül nem érkezik, Megrendelő az italiano@postakocsietterem.hu email címen, vagy a rendelést fogadó Postakocsi Italiano egység telefonszámán (06 30 197 5879) érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

6. A megrendelt termék/termékek kiszállítása:

a rendelésben leadott tételek futár által történő kiszállítással kerülnek kézbesítésre. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 60 percen belül történik, azonban Megrendelő a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást – ezt a „Pénztár” oldalon a „Megjegyzés” mezőben kell feltüntetni. Időpontra kért előrendelés esetén a pontos időre történő kiszállítás nem garantált, előfordulhat, hogy a kért időponthoz képest csak +/- 25 perces idővel kerül teljesítésre a kiszállítás.

7. A megrendelt termék/termékek lemondása:

kizárólag a rendelés feladásától számított 5 percen belül van lehetősége Megrendelőnek a lemondásra, amit személyesen tehet meg az étterem telefonszámán, a rendeléseket fogadó diszpécsernél élőhangos telefonbeszélgetésben: 06 30 197 5879

8. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

a „Kosár” tartalma a rendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető, a személyes adatok bármikor változtathatóak.

9. Problémák, reklamáció, panaszkezelés

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni: e-mail: info@postakocsietterem.hu , vagy telefonon keresztüli élőhangos beszélgetésben a 06 30 197 5879-es telefonszámon.

A Postakocsi Italiano egység szolgáltatásaival kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/

Kelt: Martonvásár, 2019. március 1.

———————————————————————

VISSZA A FŐOLDALRA

Postakocsi Italiano
X